pprancke

Susipažinkime – kun. Žukauskas, OFM Lemonte

 Renginiai  Comments Off on Susipažinkime – kun. Žukauskas, OFM Lemonte
Feb 202011
 

Br. Juozapas Marija Laimonas Žukauskas, OFM gimė 1974 metais Šiauliuose, pirmas iš dviejų vaikų. Jaunesnis brolis baigė Amerikos Karinio laivyno akademiją Annapolis, MD ir tarnauja Lietuvos kariniame jūrų laivyne.  Laimonas baigė Šiauliuose vidurinę mokyklą, kur aktyviai dalyvavo skautų organizacijoje ir įsijungė į Lietuvos atgimimo sąjudžio veiklą.

1992 metais įstojo į atkurto Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos-filosofijos fakultetą.

Pranciškonų formaciją atliko Italijoje. 2000 metais rugsėjo 17 dieną gavo kunigo šventimus Prisikėlimo parapijoje Toronte.

Dirbo klebonu Hamiltono lietuvių parapijoje, vyresniuoju Kretingos vienuolyne, sekretoriumi Lietuvos pranciškonų provincijoje.  Aktyvai dalyvavo atkuriant Kretingoje pranciškonų gimnaziją, kurioje ėjo kapeliono ir užklasinio ugdymo vadovo pareigas.

2010 m. paskiriamas klebonu Prisikėlimo parapijoje Toronte.

2011 kovo 12 dieną atvyksta pravesti susikaupimo dieną Ateitininkų Namuose 1380 Castlewood Dr Lemont, IL Registracija ir informacija pas Vidą Maleiškienę 630-257-8087. Visi kviečiami.

Surašė
Raminta Marchertienė
630-243-9488